Politika životního prostředí

Jako politiku většinou označujeme soubor nástrojů, kterými je dosahováno stanovených cílů. Státní politika životního prostředí ČR 2012 – 2020 je jedním ze základních programových dokumentů, který přijala vláda České republiky 9. ledna 2013.

Vedle toho je potřeba upozornit také na další dokumenty, jako jsou Státní program ochrany přírody a krajiny České republiky, Strategie ochrany biologické rozmanitosti České republiky a v neposlední řadě také Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky.

Prioritní oblasti Státní politiky životního prostředí (SPŽP) jsou v souladu se 7. Akčním programem životního prostředí EU a soustřeďují se na řešení přetrvávajících a nově vzniklých environmentálních problémů v oblastech, jako jsou ochrana přírody a krajiny a ochrana biologické rozmanitosti, udržitelné využívání přírodních zdrojů, snižování zátěže přírodního prostředí, omezení dálkového přenosu znečišťujících látek v ovzduší atd.

Existuje řada nástrojů k dosažení cílů SPŽP. Mezi hlavní nástroje patří nástroje ekonomické, normativní, institucionální, organizační, informační a nástroje dobrovolné. Důležitá je pochopitelně správná volba vhodné kombinace více nástrojů. Pro sledování efektivnosti a účinnosti těchto nástrojů je stanovena sada indikátorů, která odpovídá ukazatelům  sledovaným v rámci EU a také v rámci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).