Ochrana přírody a krajiny

Zvláštní ochrana přírody

krajina3V České republice je ochrana přírody v převážné míře prováděna souborem nástrojů tzv. územní nebo druhové ochrany. Územní ochrana je zajišťována vytvářením soustavy zvláště chráněných území, ať už maloplošných (přírodní památky, přírodní rezervace, národní přírodní památky a národní přírodní rezervace) nebo velkoplošných (chráněné krajinné oblasti a národní parky). Druhová ochrana je pak zajišťována prostřednictvím ochrany rostlinných a živočišných druhů, které jsou za tím účelem zařazeny celkem do tří kategorií ochrany. Hovoříme tak o druzích ohrožených, silně ohrožených a kriticky ohrožených.

Institucionální zajištění ochrany zvláště chráněných částí přírody je prováděno jednak prostřednictvím správ národních parků, AOPK ČR a jednak prostřednictvím krajských úřadů. Na území vojenských újezdů jsou některé kompetence svěřeny Ministerstvu obrany.

Zbytečná komplikovanost systému zvláštní územní a druhové ochrany, jakož i jeho záměrná institucionální nepřehlednost a nevstřícnost vůči veřejnosti jsou v současné době největším nedostatkem státní ochrany přírody.