Ochrana přírody a krajiny

Voda

voda1Voda je nezbytnou podmínkou života. Může se nám zdát, že v České republice nemohou mít lidé s vodou problémy. Čas od času se sice stane, že dojde ke kontaminaci vodního toku, prakticky ale nejsou obyvatelé našeho státu ohrožení déle trvajícím nedostatkem vody. Vody k pití i vody ke každodenním hygienickým či jiným potřebám. Zatím.

Sledujeme-li dlouhodobější trendy, neměli bychom být tak úplně bezstarostní. Již delší dobu pozorujeme, že dochází k plošnému úbytku vody a že se nám „vysušují“ velké částí české krajiny. Uvědomíme-li si současně naši geografickou polohu a skutečnost, že jsme odkázáni pouze na vodu ze srážek, měli bychom usilovat o obnovu takových krajinných struktur, které budou vodu v naší krajině maximálně zadržovat.

Česká republika má zákonem stanovený systém tzv. správců povodí, kteří ale doposud vystupují více jako správci významných vodních toků než správci celých povodí. Kromě toho jsou často stavěni do role spíše nepřátel než ochránců vodních toků. Ne zrovna pozitivní roli v tom hraje také rozdělení kompetencí mezi dvě resortní ministerstva, konkrétně mezi Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí.

K zajištění ochrany vod a ochrany vodních ekosystémů je potřeba integrovat principy jejich ochrany a principy respektování a v odůvodněných případech i ochrany hydromorfologických procesů do činností správců vodních toků. Stejně tak je nutné začít zajišťovat správu vod nejenom v rámci vlastních vodních toků, ale v celých plochách povodí. Jinými slovy – přestaňme oddělovat ochranu vodních toků a jejich správu. Jedině prostřednictvím správců povodí můžeme ochranu vod zajišťovat skutečně plošně a efektivně.

Vodní toky, vodní nádrže a všechny na vodu přímo vázané ekosystémy jsou „cévami“ krajiny bez kterých krajina postupně umírá, podobně jako lidské tělo, kterému přestává proudit v žilách krev.