Ochrana přírody a krajiny

Krajina

pohlednice2Krajinou nazýváme část zemského povrchu, který je charakteristický svým reliéfem a je tvořený funkčně propojenými ekosystémy a civilizačními prvky. Je otázkou, jestli můžeme hovořit o krajině jinak, než z pohledu vnímání tohoto prostoru člověkem. Evropská úmluva o krajině zařadila tento „lidský aspekt“ přímo do definice krajiny.

V České republice hovoříme o ochraně krajiny v souvislosti s tzv. obecnou ochranou přírody a krajiny. Je dobré si hned úvodem uvědomit, že plocha tzv. zvláště chráněných území, kam patří národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace, přírodní památky a evropsky významné lokality, tvoří v současné době přibližně 18 % území našeho státu. Více než čtyři pětiny území České republiky jsou chráněny velmi nesystematicky a jejich ochraně není ze strany státu přikládán dostatečný význam.

Nástroje využitelné pro ochranu „volné krajiny“ jsou poměrně slabé a nejsou koncepčně dobře využívány. O ochranu volné krajiny se starají především obecní a krajské úřady, které postupují velice často nejednotně až protichůdně. Nelze se tomu divit, protože ze strany státu neexistuje metodická ani odborná podpora orgánů veřejné správy.

Vlastní Ministerstvo životního prostředí se v posledních deseti letech příliš soustředilo na ochranu zvláště chráněných částí přírody, tedy na necelou pětinu území České republiky. Tato skutečnost vede stále rychleji k vytváření ostrůvků více či méně cenných částí naší přírody, které budou bez fungujících krajinně ekologických vazeb ve volné krajině dříve nebo později odsouzeny k postupné degradaci nebo i k zániku. Mohu-li si dovolit malý příměr, pak se mi celá situace jeví, jako by naše státní ochrana přírody postavila pomyslnou pyramidu z hlíny a místo zpevňování vlastního těla pyramidy zaměřila většinu svého úsilí na pozlacení její špičky. V současné době je jistou nadějí snaha vytvořit nejenom Krajinnou politiku České republiky, ale začít také naplňovat další dílčí závazky, ke kterým se Česká republika přihlásila ratifikací Evropské úmluvy o krajině.